تبلیغات
املاک دریا کنار املاک دریاکنار - نحوه صحیح تنظیم قرارداد پیش فروش

املاک صفاییه :نمونه فرم قرارداد پیش

1-1 فروشنده                                                فرزند                          به شماره شناسنامه                             صادره از                 كد ملی                    متولد                       ساكن                                                                                                                                                        تلفن                       

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

1-2 خریدار                             فرزند                       به شماره شناسنامه                     صادره از                  كد ملی                                    متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                 تلفن

با وكالت / قیومیت / ولایت / وصایت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                     متولد                       به موجب

ماده 2 –  موضوع قرارداد

عبارتست از ساخت و فروش مورد معامله با مشخصات ، اوصاف و شرایط مورد توافق طرفین و انتقال آن طبق مقررات به خریدار در برابر دریافت عوض معلوم .

ماده 3 –  مشخصات مورد قرارداد

دانگ احداثی در پلاك                            به مساحت                                 متر مربع . اختصاصی                                 ضلع                         طبقه                  دارای نقشه و پلان                                               كه مشخصات مورد

1-3

معامله تماما به اطلاع خریدار رسیده است .

2-3 مشخصات مورد معامله از حیث مصالح مورد استفاده . لوازم و منصوبات و سایر موارد به شرح پیوست این قرارداد است . كه به امضای طرفین رسیده و جزء لاینكفی از این قرارداد خواهد بود .

تبصره : تغییر مشخصات ساختمانی با تراضی طرفین بلامانع خواهد بود .

ماده 4 –  قیمت مورد معامله

قیمت مورد معامله از قرار هر متر مربع                                     ریال كه جمعاَ                                           ریال تعیین گردید كه بصورت نقدی یا مبلغ                                               ریال نقداَ و باقیمانده قیمت                                       ریال . طی               قسط . هر یك به مبلغ                                               ریال به تاریخ    /    /   13   طی چك / چكهای شماره                                                                                                                                                             پرداخت خواهد شد .

 

ماده 5  تسلیم مورد معامله

فروشنده مكلف است مورد معامله را حداكثر تا تاریخ      /      /    13 با توجه به شرایط مقرر در قرارداد . احداث ، تكمیل و به خریدار تسلیم نماید .

ماده 6  شرایط و آثار قرارداد

1-6  فروشنده مكلف است قبل از عقد قرارداد پیش فروش نسبت به اخذ مجوز ساخت از شهرداری و مراجع ذی صلاح دیگر اقدام نماید . مجوز مذكور پیوست قرارداد بوده و جزء لاینكفی از قرارداد خواهد بود .

2-6  فروشنده مكلف است كلیه ضوابط و مقررات و نظامات دولتی و آیین نامه های مربوطه از قبیل اخذ پروانه ساختمانی ، تراكم ، پایان كار و غیره را رعایت كند .

3-6  فروشنده مكلف است كلیه آیین نامه های مهندسی مربوط به ساخت و مقاوم سازی در برابر زلزله را رعایت نماید .

4-6 فروشنده مكلف است بعد از تكمیل مورد معامله و تحقق شرایط ماده 4 جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار در تاریخ     /     /  13  در دفتر اسناد رسمی شماره       واقع در                                                                    حاضر گردد .

تبصره :  در صورت عدم حضور هر یك طرفین و عدم ثبت معامله به هر علت سردفتر ، گواهی عدم حضور را با ذكر مورد صادر خواهد كرد .

5-6 اگر مورد معامله بعد از احداث از نظر متراژ زیادت و نقصانی در حد عرف داشته باشد ارزش مساحت اختلافی بر اساس قیمت هر متر مربع بین طرفین محاسبه خواهد شد . در صورتیكه این زیادت و نقصانی غیر متعارف باشد ، خریدار علاوه بر اختیار فسخ قرارداد می تواند ارزش مورد معامله را از فروشنده دریافت نماید .

6-6 این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقالمورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر خریدار منع می كند . در صورت تخلف وانتقال به غیر به عنوان فروش مال غیر تلقی و فروشنده مكلف است نسبت به جبران كلیه خسارت وارده به خریدار اقدام نماید .

7-6 فروشنده مكلف است تا قبل از تاریخ مقرر برای تنظیم سند كلیه مجوزها و مدارك لازم برای تنظیم سند رسمی از قبیل مفاصا حساب مالیاتی ، شهرداری و غیره را اخذ نماید .

8-6 قیمت مورد معامله قطعی بوده و به هیچ عنوان از قبیل بالارفتن قیمت مصالح و یا سایر هزینه ها قابل افزایش نمی باشد .

9-6 فروشنده مكلف است در صورت تخلف و تاخیر در اجرای تعهدات مبنی بر تنظیم سند رسمی و تحویل مورد معامله به ازای هر روز تاخیر معادل مبلغ                                                        ریال به عنوان خسارت و تاخیر در اجرای تعهد در وجه طرف مقابل بپردازد . این خسارت مانع از الزام متعهد به انجام تعهد اصلی نیست .

10-6 در صورتیكه خریدار ثمن مورد معامله مذكور در ماده 4 را پرداخت ننماید یا ترتیبی جهت بقیه اقساط ندهد . به ازای مبلغ باقیمانده                                                 در صد به عنوان خسارت دیر كرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود .

11-6  در صورتیكه پس از تحویل مورد معامله در یك دوره سه ماهه كه به عنوان تحویل موقت می باشد . معایبی در مورد معامله حادث شود كه ناشی از افراط و تفریط خریدار نبوده باشد . فروشنده مكلف است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید.

12-6 فروشنده مكلف به بیمه نمودن كارگران و كاركنان در قبال حوادث كارگاهی بوده و در صورت ایراد خسارت مكلف به جبران آ‹ خواهد بود . بدیهی است در مورد خسارت ناشی از این بند ، خریدار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

13-6 فروشنده مكلف است مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت را روشن و بدون ابهام به خریدار تفهیم و آن را اجرا نماید . در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد مشاور املاك به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر خواهد نمود .

14-6 هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی و شهرداری به عهده فروشنده و هزینه حق ثبت و حق التحریر به عهده                                                می باشد .

ماده 7 -

كلیه اختیارات به تراضی طرفین در این قرارداد اسقاط گردید .

ماده۸-

در صورتیكه مورد معامله دارای وام بانكی باشد و خریدار بخواهد از تسهیلات بانكی استفاده نماید . مخارج تنظیم سند رهنی بانك وام دهنده به عهده                                                 خواهد بود .

ماده۹ -   نام ونام خانوادگی            نام و نام خانوادگی        نام و نام خانوادگی         نام ونام خانوادگی مشاورحقوقی

            فروشنده                         خریدار                         شهود                   با احراز هویت متعاملین ومدارک                                                                                                                    واسنادمورد معامله تمام مراتب

                                                                                                                   مندرج در این مبایعه نامه به تایید

                                                                                                                   و گواهی اینجانب می رسد .


 

                                                                                                                      مهرو امضاء مشاور املاک  


منبع : املاک نایس


گالری تصاویر