املاک دریاکنار فروش ویلا در شهرک دریاکنار و خزرشهر ویلای خود را برای فروش به ما بسپارید مدیریت : علیزاده http://www.villasafaieh.ir 2018-12-18T01:04:57+01:00 text/html 2018-11-15T06:06:21+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 180 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/107 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 180 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/106" target="_blank" title="شهرک دریا کنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00939/7u4oan578fi1.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="469" height="351"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-11-08T07:09:02+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/106 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/29" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک دریا کنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00938/9w9kix479q4d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="448" height="335"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-10-15T07:28:22+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/105 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00937/7suh9jn1yc12.jpg" alt="5.jpg" class="img-fluid" width="393" height="294"><br></font></b></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3"></font></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-09-28T08:47:16+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/104 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 250 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر شمالی">خزرشهر شمالی</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://villasafaieh.ir/post/35" target="_blank" title="عکس ویلا در خزرشهر شمالی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00935/1qem3e9qhsg8.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="394" height="524"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-09-05T06:13:55+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 450 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://www.villasafaieh.ir/post/103 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://villasafaieh.ir" target="_blank" title="فروش ویلای نیمه کاره در خزرشهر">فروش ویلای نیمه کاره</a> 450 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی">خزرشهر جنوبی</a> + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00934/1up3lus7iyzr.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="402" height="301"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font></font><br></div> text/html 2018-08-21T06:39:51+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/101 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 150 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00932/u9qtbqsxq6jl.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="488" height="365"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-08-14T21:06:52+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده تماس با املاک دریاکنار در شهرک دریاکنار http://www.villasafaieh.ir/post/102 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3">*** </font><font size="3">تماس با ما </font><font size="3">***<br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3"><br></font></b></div><div align="center"><a href="http://villasafaieh.ir" target="_blank" title="تماس با املاک دریاکنار شهرک دریاکنار"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/611/1832635/09.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/611/1832635/09.jpg" width="531" height="354"></a></div> text/html 2018-08-13T05:03:37+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 300 متری نوساز در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/100 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 300 متری نوساز در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00931/y3v626mehzio.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="414" height="310"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b></font><br></div> text/html 2018-07-18T04:39:55+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/99 <div><br></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 400 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/e5i17gp9zzp7.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="389" height="389"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2018-07-14T05:25:22+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/98 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">فروش یک واحد آپارتمان 88 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><br></font></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00929/dhrulylhx60h.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="420" height="315"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2018-07-04T05:26:51+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 250 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/97 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 250 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/category/3" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,خرید ویلا شهرک دریاکنار,فروش ویلا شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار,فروش زمین شهرک دریاکنار,عکس شهرک دریاکنار,ویلای لوکس شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</font></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"></font></b></font><br></div><div id="15306824382480030"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/uVdNc/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-06-29T06:03:54+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/96 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 105 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1" target="_blank" title="شهرک دریاکنار,فروش آپارتمان در شهرک دریاکنار,آپارتمان 105 متری در شهرک دریاکنار,شهرک ساحلی دریاکنار,خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار,خرید زمین در شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15302546275935867"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LzT25/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2018-06-25T07:18:05+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 320 متری در شهرک خانه دریا + عکس http://www.villasafaieh.ir/post/95 <div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font> </div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 320 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7" target="_blank" title="خرید ویلا در خانه دریا,شهرک خانه دریا,فروش ویلا در خانه دریا,ویلای دوبلکس در خانه دریا,عکس ویلای خانه دریا,قیمت ویلا در خانه دریا">شهرک خانه دریا</a> + عکس</b></font></div><div align="center"><br><a href="http://villasafaieh.ir/" target="_blank" title="عکس ویلا در شهرک خانه دریا,ویلای خانه دریا,ویلای دوبلکس خانه دریا,شهرک ساحلی خانه دریا"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/jao19tj0jn3g.jpg" alt="1 (Copy).jpg" class="img-fluid" width="399" height="299"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-06-13T05:28:12+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس http://www.villasafaieh.ir/post/94 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b>فروش ویلای لاکچری 250 متری در شهرک آذرنوش (صفاییه) + عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="http://villasafaieh.ir/post/category/1" target="_blank" title="خرید ویلا در شهرک صفاییه بابلسر,شهرک آذرنوش بابلسر,خرید آپارتمان در بابلسر,ویلا شهرک صفاییه,خرید ویلای لاکچری بابلسر,شهرک دریاکنار و خزرشهر"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00926/9j9cw4n13y7f.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2018-05-08T06:27:48+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://www.villasafaieh.ir/post/93 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,خرید ویلا در خزرشهر جنوبی,فروش ویلا در خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر,املاک دریاکنار,">خزرشهر جنوبی</a> + عکس<br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="371" height="278"></b></font></div>