املاک دریاکنار بزودی در این وبسایت ویلاهای برند و لوکس شهرک دریاکنار و خزرشهر جهت خرید و فروش قرار داده خواهد شد.لطفابرای دریافت جدیدترین فایلها در کانال ما عضو شوید. تلگرام: t.me/villa_30side http://www.villasafaieh.ir 2019-06-25T19:07:56+01:00 text/html 2019-06-23T07:52:27+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4) http://www.villasafaieh.ir/post/31 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای دوبلکس 280 متری در شهرک برند دریاکنار + تصاویر (کد 4)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6781050397825105005/1.jpg" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-23T07:41:22+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15) http://www.villasafaieh.ir/post/30 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 15</font>)</b></font></div><div align="center"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://bayanbox.ir/view/3122371016407021927/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 400 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></b></font></div><div align="center"><br><h2 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-16T07:22:13+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 6) http://www.villasafaieh.ir/post/29 <div><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 435 متری در <font color="#3333FF">خزرشهر جنوبی </font>+ تصاویر (کد 6)</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3129296527187753752/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 435 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h1 align="center"><font size="3" face="courier">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h1></div> text/html 2019-06-10T08:47:53+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14) http://www.villasafaieh.ir/post/28 <div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 200 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 14)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8049621666093997058/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-01T07:52:05+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3) http://www.villasafaieh.ir/post/27 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر (کد 3)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8608684968016445085/1.jpg" alt="خرید آپارتمان در شهرک دریاکنار" title="فروش آپارتمان 83 متری در شهرک دریاکنار" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-06-01T07:29:43+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 5) http://www.villasafaieh.ir/post/26 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر (کد 5)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8225460355220072407/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر جنوبی" title="فروش ویلای 330 متری در خزرشهر جنوبی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><h2 align="center"><font size="3">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></h2></div> text/html 2019-05-18T06:55:57+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 13) http://www.villasafaieh.ir/post/25 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش ویلای 220 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 13)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/3483027393025446765/3.jpg" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-05-16T07:00:58+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده رهن ویلای 100 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://www.villasafaieh.ir/post/24 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>رهن ویلای 100 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/5169049269963817716/1.jpg" alt="http://bayanbox.ir/view/5169049269963817716/1.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-05-05T07:03:21+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 185 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 2) http://www.villasafaieh.ir/post/23 <div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 185 متری در <a href="http://villasafaieh.ir/post/category/7" target="_blank" title="شهرک صفاییه بابلسر">شهرک صفاییه بابلسر</a> + تصاویر (کد 2)</b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/safaieh/1.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/743/2228957/safaieh/1.jpg"><br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><b>تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</b></font></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b></b></font></div> text/html 2019-04-29T08:20:00+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 1) http://www.villasafaieh.ir/post/22 <div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک صفاییه بابلسر + تصاویر (کد 1)</b></font><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1746629085440269279/15.jpg" alt="شهرک صفاییه بابلسر" title="خرید ویلای 200 در صفاییه بابلسر" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات و تصاویر در ادامه مطلب</b></font><br></div> text/html 2019-04-28T08:38:32+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 280 متری در شهرک خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 11) http://www.villasafaieh.ir/post/21 <div><br></div><div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 280 متری در شهرک <a href="http://villasafaieh.ir/" target="_blank" title="خرید ویلا در خزرشهر و دریاکنار">خزرشهر شمالی</a> + تصاویر (کد 11)</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6599872934198445585/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="خرید ویلای 280 متری در خزرشهر شمالی" width="533" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-04-28T08:34:14+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 10) http://www.villasafaieh.ir/post/20 <div><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 10)</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/6836745134952714537/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="فروش ویلای 200 متری خزرشهر شمالی" width="550" height="309"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تصاویر و توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div> text/html 2019-04-13T08:38:56+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش ویلای 1000 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 9) http://www.villasafaieh.ir/post/19 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 1000 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر (کد 9)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/1289500008309656808/1.jpg" alt="خرید ویلا در خزرشهر شمالی" title="خرید ویلای 1000 متری خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2019-04-13T08:35:06+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی (پلاک اول دریا) + عکس (کد 8) http://www.villasafaieh.ir/post/18 <div><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">فروش زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی&nbsp; + عکس (کد 8)</font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8112560444474027279/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید زمین در خزرشهر شمالی" title="خرید زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div> text/html 2019-04-13T08:29:23+01:00 www.villasafaieh.ir مهدی علیزاده فروش زمین 900 متری در خزرشهر شمالی پلاک اول دریا + عکس (کد 7) http://www.villasafaieh.ir/post/17 <div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b>فروش زمین 900 متری در خزرشهر شمالی&nbsp; + عکس (کد 7)</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://bayanbox.ir/view/8112560444474027279/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید زمین در خزرشهر شمالی" title="خرید زمین 2000 متری در خزرشهر شمالی" width="550" height="400"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div>